US Department of Energy via Sandbox Studio
Extreme States of Matter & PlasmasCopyright Ana Kova 2024