US Department of Energy via Sandbox Studio
Extreme States of Matter & PlasmasCopyright Ana Kova 2021 — Earth, The Solar System, Milky Way, Laniakea