US Department of Energy via Sandbox Studio, 2017
Extreme States of Matter & PlasmasCopyright Ana Kova 2018 — Earth, The Solar System, Milky Way, Laniakea